• Burmese
  • English

This project is funded by The European Union

Regional Office

Mandalay and Mawlamyine

 LRC စာႀကည့္တိုက္မွအသင္း၀င္ကဒ္မ်ားၿပဳလုပ္၍ NGO, CBO, CSO မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္စာအုပ္မ်ားကိုစတင္ငွားရမ္းေနပါသည္။

LRC's Simultaneous Translation Equipment&Meeting Room Services

Simultaneous Translation Equipment&Meeting Room Booking Policy and Procedures: Click photo for more detail information

Research & Advocacy Programme

Quality & Accountability Programme

Information & Communication Programme

1
2
3
4
5
6

ေနာက္​ဆံုး​ရ ​သ​တင္း​မ်ား​

Gender Environment Working Group Inaugural Meeting

The Gender & Environment Working Group will aim to share knowledge around gender and environment issues among stakeholders from different sectors and to identify priority areas for information-sharing, research, advocacy and training.

July 16, 2014 Read More »

Healthcare Innovation Award

From Monday 30th June – Monday 25th August, organisations from across the developing world can nominate examples of innovative healthcare approaches they have discovered or implemented. These approaches must have resulted in tangible improvements to under-5 child survival rates, be sustainable and have the potential to be scaled-up and replicated. This year, special interest and attention will be given to work that aims to increase the quality of, or access to, healthcare for newborns.

July 14, 2014 Read More »

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႏွင့္တာ၀န္္ခံယူမႈ မိတ္ဆက္သင္တန္း ဖိတ္ၾကားျခင္း(ဘားအံ)

ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းသည္ ျပည္တြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈက႑အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ (senior level staff of LNGO, CBO, SHG) (သို႔) ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

July 09, 2014 Read More »

သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ Media Code of Conduct ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေတြ႕အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲ

မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ေရးဆြဲၿပီး အမ်ား သေဘာတူ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမွ်ေဝေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ ႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေန႔ရက္။ ။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔ အခ်ိန္။ ။ ညေန ၂း၃၀ မွ ၅း၀၀ နာရီအထိ ေနရာ။ ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (LRC) အစည္းအေ၀းခန္းမ

June 25, 2014 Read More »

Korea Green Foundation is accepting applicants for the 2014 Green Asia Grant Program.

Green Asia Grant supports education, campaign and research projects on environment and climate change that are conducted by CSOs in Asia. It aims to support activities of CSOs and strengthen the environmental grassroots network.

June 18, 2014 Read More »
လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနမ်ား

လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနမ်ား

ေဆြးေႏြးမည့္အစီအစဥ္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာသံုးသပ္ျခင္း(ဦးျမင့္သြင္၊ M-Law) - ေျမယာဥပေဒႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း - အျခားဆက္စပ္ေသာဥပေဒႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ဥပမာလယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒၾကမ္းစသည္) ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာသံုးသပ္ျခင္း(ဦးေရႊသိမ္း၊ Land Core Group) - ေျမယာဥပေဒမ်ားကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား လူထုႏွင့္ လယ္သမားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား(ေဒၚႏုႏုေအာင္- ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) - ဥပေဒ၀န္းက်င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္သင္ခန္းစာယူျခင္း

June 16, 2014 Read More »

Conference "Rethinking Transformation"

An International Conference " Rethinking Transformation" was held in Yangon and Mandalay regions and jointly organized by Local Resource Centre (LRC) and Rosa Luxemburg Stiftung (RLS-South East Asia) in May, 2014. The presentation files download below.

June 11, 2014 Read More »

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ ဖိ္တ္ၾကားျခင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းကအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ေရးဥပေဒကိုအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ ေသာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္လည္းေကာင္းကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကားေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲၿပီးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ကိုထိပါးေႏွာင့္ယွက္ သည့္အဓိပၸါယ္ထြက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒၾကမ္းညိႇႏိႈ္င္းေဆြးေႏြး မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းလိုပါသျဖင့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

April 04, 2014 Read More »

Pages

No front page content has been created yet.