• Burmese
  • English

This project is funded by The European Union

Regional Office

Mandalay and Mawlamyine

 LRC စာႀကည့္တိုက္မွအသင္း၀င္ကဒ္မ်ားၿပဳလုပ္၍ NGO, CBO, CSO မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္စာအုပ္မ်ားကိုစတင္ငွားရမ္းေနပါသည္။

LRC's Simultaneous Translation Equipment&Meeting Room Services

Simultaneous Translation Equipment&Meeting Room Booking Policy and Procedures: Click photo for more detail information

Research & Advocacy Programme

Quality & Accountability Programme

Information & Communication Programme

1
2
3
4
5
6

ေနာက္​ဆံုး​ရ ​သ​တင္း​မ်ား​

Organizational Capacity Assessment and Strategic Planning workshop

သို႔

ျမန္မာအန္ဂ်ီအိုမ်ား

ျမန္မာအန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စီဘီအိုင္မွ  ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီပံ႔ပိုးေပးလိုပါသည္။ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီဘီအိုင္၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၁) အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း (Organizational Capacity Assessment)

August 19, 2014 Read More »

ဘာသာတရား အလိုက္ “ေမတၱာတရား” အေပၚ သေဘာထား အျမင္မ်ား

ယခုလ ၂၃ ရက္ (၂၃.၈.၂၀၁၄) ေန႔လည္ ၁၄:၀၀ မွ ၁၆:၃၀ နာရီထိ LRC (3rd Floor, Salomond Business Centre, No.224-A, U Wisara Road, Bahan Township) တြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာတရား အလိုက္ “ေမတၱာတရား” အေပၚ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားပါ၍ တက္ေရာက္အားေပး ေလ့လာေဆြးေႏြး အႀကံျပဳၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

August 18, 2014 Read More »

မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးျခင္း အႏုပညာ သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ား ေခၚယူျခင္း

အက်ိဳးအျမတ္ ပဓာနမထားသည့္ ပရဟိတအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္း ( www.yangonflimschool.org) သည္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ သတင္းမီဒီယာလုပ္သား မ်ားအတြက္ ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးျခင္း နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားပုိ ့ခ်ေပးရာတြင္ နာမည္ေကာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအသြင္ကူးေျပာင္း ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ဖြဲ ့ ျဖစ္သည့္ Search for Common Ground ( www.sfcg.org) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးျခင္း အႏုပညာ သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားလူသစ္မ်ားကို စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အထူးအစီအစဥ္ တစ္ခုကို ၂၉ရက္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ၁၄ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

August 18, 2014 Read More »

Capacity Building Project for Civil Society Organizations (CSO)

Are you a Myanmar Civil Society Organization, NGO, not-for-profit organization, informal community group, network of individuals or foundation supporting sustainable economic development in Shan Satae ?

August 08, 2014 Read More »

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ (၃) ရက္ၾကာ သင္တန္း

The CROWN (Int: Eng: and Capacity Building School - Since 2001) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ (၃) ရက္ၾကာ သင္တန္းအား မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ လူႀကီးမင္းတုိ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီမ်ား၊ အႀကီးစား၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ နယ္ပယ္ရပ္တစ္ခုခုတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အျခားစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္သုိ႕ ဆက္သြယ္၍ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာရယူႏုိင္ပါရန္ ခင္မင္ရင္းႏီွးစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

August 08, 2014 Read More »

Gender Environment Working Group Inaugural Meeting

The Gender & Environment Working Group will aim to share knowledge around gender and environment issues among stakeholders from different sectors and to identify priority areas for information-sharing, research, advocacy and training.

July 16, 2014 Read More »

Healthcare Innovation Award

From Monday 30th June – Monday 25th August, organisations from across the developing world can nominate examples of innovative healthcare approaches they have discovered or implemented. These approaches must have resulted in tangible improvements to under-5 child survival rates, be sustainable and have the potential to be scaled-up and replicated. This year, special interest and attention will be given to work that aims to increase the quality of, or access to, healthcare for newborns.

July 14, 2014 Read More »

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႏွင့္တာ၀န္္ခံယူမႈ မိတ္ဆက္သင္တန္း ဖိတ္ၾကားျခင္း(ဘားအံ)

ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းသည္ ျပည္တြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈက႑အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ (senior level staff of LNGO, CBO, SHG) (သို႔) ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

July 09, 2014 Read More »

Pages

No front page content has been created yet.