ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မ႑ိဳင္အဖြဲ႕ – Local Resource Center – LRC ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆိုေလ့လာႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ link တြင္ download ရယူႏိုင္ပါတယ္။